Leveringsvoorwaarden

Algemene cursusvoorwaarden

Emrin opleidingen.

Aanmelding, plaatsing, inschrijving

Artikel 1

Aanmelding als cursist vindt plaats door het insturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier door de aspirant-cursist . Door indiening van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en verbindt u of uw organisatie zich deze voorwaarden na te komen. Binnen 14 dagen na deze aanmelding heeft men het recht deze cursus aanmelding kosteloos te annuleren. De gegevens die u hierop invult worden alleen gebruikt voor de opleiding.

Artikel 2

1. Na aanmelding beoordeelt het Emrin of de aspirant-cursist kan worden geplaatst, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met het aantal aanmeldingen en de voor de betreffende cursus geldende selectiecriteria.

2. Over de plaatsingsmogelijkheden ontvangt de aspirant-cursist schriftelijk bericht van het Emrin.

Artikel 3

1. Inschrijving als cursist vindt plaats zodra en mits binnen de door het Emrin aangegeven termijn het inschrijfformulier ondertekend is ontvangen door het Emrin, aan de eventuele andere inschrijvingsvoorwaarden (zoals de cursus- en/of inschrijfgelden zijn ontvangen) is voldaan en het Emrin de inschrijving schriftelijk heeft bevestigd aan de cursist.

2. Wordt niet geheel en/of niet-tijdig aan de onder lid 1 gestelde voorwaarden aan de cursist voldaan, dan komt de inschrijving niet tot stand en kan het Emrin zonder nadere mededeling aan de aspirant-cursist, een andere aanmelder in de plaats van de aspirant-cursist stellen.

3. Indien de cursus waarvoor men zich heeft opgegeven al volgeboekt is, wordt automatisch een plaats gereserveerd in de volgende cursus. De cursist wordt hierover zo snel mogelijk geïnformeerd. Binnen 14 dagen na ontvangst van deze mededeling heeft men het recht de cursus aanmelding kosteloos te annuleren.

Cursusgeld

Artikel 4

1. In de cursusbrochure zijn de aan de cursus verbonden kosten vermeld. Hierbij zijn inbegrepen inschrijfgeld, cursusmaterialen, examengeld, koffie, thee en lunch.

2. Tenzij schriftelijk anders tussen aspirant-cursist en het Emrin overeengekomen is, dient het cursusgeld van de gehele cursus ineens en bij vooruitbetaling te worden voldaan.

3. Het Emrin kan een cursist deelname aan de cursus ontzeggen, zodra en zolang aan een betalingsverplichting niet is voldaan.

4. Retournering van lesmateriaal of het niet of slechts in beperkte mate gebruik maken van (mondelinge) lessen geeft geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van het cursusgeld.

5. Alle door het Emrin tot inning van achterstallige betalingen gemaakte kosten, geen uitgezonderd, alsmede ten behoeve van deze inning gemaakte administratiekosten, komen ten laste van de nalatige cursist. De administratiekosten bedragen 20% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 46. Zonder nadere ingebrekestelling brengt het Emrin vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening over de achterstallige betalingen.

Annuleren voor aanvang van de cursus

Artikel 5

1. Bij verhindering nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden mag een passende vervanger gestuurd worden.

2. Annuleren door de cursist na aanmelding doch voor aanvang van de cursus is mogelijk middels een aangetekend schrijven, mits dit schrijven uiterlijk op de 56ste dag (8 weken) voor de aanvang van de cursus door het Emrin is ontvangen, de cursist is dan het inschrijfgeld (€ 35) verschuldigd.

3. Bij annulering door de cursist vanaf 8 weken tot en met de dag van de aanvang van de cursus is de cursist het gehele cursusgeld verschuldigd.

4. In geval van overlijden van de cursist kan op verzoek van de rechthebbende(n) vermindering, kwijtschelding of teruggave plaatsvinden van het cursusgeld en eventuele andere met de inschrijving verband houdende betalingen c.q. betalingsverplichtingen aan het Emrin. Dit verzoek dient binnen 1 maand na overlijden van de cursist schriftelijk bij het Emrin te worden ingediend. De eventuele vermindering, kwijtschelding of teruggave geschiedt dan naar rato van de door het Emrin geleverde diensten en produkten tot de datum waarop bovengenoemd verzoek het Emrin heeft bereikt. Het Emrin zal tenminste aanspraak maken op een bedrag aan annuleringskosten (€ 34). Eventuele terugbetaling door Emrin geschiet binnen 4 weken.

5. In geval van annulering door het Emrin na aanmelding en/of inschrijving van de (aspirant) cursist wordt het reeds betaalde inschrijfgeld ad. € 35 en eventueel reeds betaalde cursusgelden per omgaande aan de (aspirant) cursist in zij geheel gerestitueerd.

6. In geval van annulering door het Emrin na inschrijving (na bevestiging door het Emrin) van de cursist wordt het reeds betaalde inschrijfgeld ad. € 35 en eventueel reeds betaalde cursusgelden per omgaande aan de (aspirant) cursist is zijn geheel gerestitueerd.

Tussentijdse beëindiging van de cursus

Artikel 6

1. Tussentijdse beëindiging of tijdelijke onderbreking van de cursus door de cursist geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke vermindering, kwijtschelding of teruggave van het cursusgeld of andere met de inschrijving verband houdende betalingen c.q. betalingsverplichtingen.

2. Artikel 5 lid 4 is van overeenkomstige toepassing bij tussentijdse beëindiging wegens overlijden.

3. Indien door omstandigheden met inachtneming van het artikel 7.1., de cursus geen doorgang kan vinden en het Emrin genoodzaakt is de cursus tussentijds te beëindigen, zal het Emrin het betaalde cursusgeld naar rato van de door het Emrin gemaakte kosten tot de datum waarop de cursus is beëindigd restitueren.

Wijziging van cursus, cursusgelden en aanvangsdata

Artikel 7

1. In geval van overlijden en/of ziekte van de docent(en) of onvoorziene omstandigheden die niet te wijten zijn aan het Emrin, behoudt het Emrin zicht het recht voor tijdens de cursus het tijdstip, cursuslocatie en/of de inhoud van de cursus, alsook de volgorde van de te volgen vakken aan te passen. Ook bij onvoldoende belangstelling kunnen cursusdata worden gewijzigd. Het Emrin zal in dit geval zorgdragen voor een passende oplossing. De cursist ontvangt tijdig mededeling van de (voor) genomen aanpassingen. Binnen 14 dagen na ontvangst van deze schriftelijke mededeling heeft men het recht de cursus aanmelding kosteloos te annuleren.

Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

Artikel 8

1. Het auteursrecht op al het door het Emrin ontwikkelde materiaal berust bij het Emrin, tenzij expliciet anders is aangegeven.

2. Het door Emrin ontwikkelde cursusmateriaal blijft eigendom van het Emrin zolang de cursist niet aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3. Verkoop of ter beschikkingstelling aan derden van cursusmateriaal waarvan Emrin het auteursrecht of eigendomsrechten bezit, is niet toegestaan. Bij overtreding van deze bepaling is het Emrin gerechtigd de cursist het recht op de levering van het cursusmateriaal en op deelname aan de cursus te ontnemen, onverminderd het recht van het Emrin op schadevergoeding.

Artikel 9

1. De cursist verplicht zich het materiaal dat aan hem in gebruik, te huur of te leen is verstrekt met zorg te behandelen en tegen beschadigingen en/of vermissing te beschermen.

2. Het materiaal bedoeld in het vorige lid zal door de cursist op het overeengekomen tijdstip dan wel onmiddellijk na een verzoek daartoe van het Emrin, worden geretourneerd. Schade aan het materiaal, en het niet op tijd retourneren van het materiaal, die aan de cursist kan worden toegerekend, kan op de cursist worden verhaald.

Artikel 10

Voor zover ten behoeve van een cursus gebruik wordt gemaakt van studiecentra (opleidingsinstituten, zalencentra, ziekenhuizen, afdelingen met gebruik-making van de apparatuur ect.) is de cursist verplicht zich aan de aldaar geldende gedragsregels te houden.

Artikel 11
Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft de cursist recht op inzage en correctie van de door hem verstrekte persoonsgegevens aan Emrin. Deze persoonsgegevens zullen door Emrin en docenten vertrouwelijk worden behandeld. Slechts in geval Emrin wettelijk verplicht is deze persoonsgegevens te overleggen aan derden, zal zij  hiertoe overgaan.

Artikel 12
1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de cursus en/of opleiding worden door Emrin beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen,
gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vragen, worden door Emrin per omgaande beantwoord met
een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij Emrin, nadat de cursist de gebreken
heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.

3.  Op de klacht zal binnen vier weken worden gereageerd. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer binnen deze vier weken hiervan op de hoogte gebracht, waarbij de reden wordt toegelicht en een indicatie zal worden gegeven wanneer men uitsluitsel kan verwachten.

4. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

5. Klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

6. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is artikel 13 van toepassing.

 

Artikel 13
1. De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht, tenzij op grond van
dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

2. Geschillen tussen de cursist en Emrin over de totstandkoming of de uitvoering
van de overeenkomst met betrekking tot door Emrin te leveren of geleverde diensten en zaken worden voorgelegd bij de geschillencommissie bestaande o.a. uit voorzitter W.M. Hes, Advocaat, Boontjes Advocaten te Amsterdam.

3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de
cursist zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 bij Emrin heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillen-commissie aanhangig te worden gemaakt.

5. De kosten van de  behandeling van een geschil zullen gelijkelijk door de cursist en Emrin worden betaald doch bedraagt maximaal 500 euro voor de cursist.

6. Wanneer de cursist een geschil voorlegt aan de geschillencommissie is Emrin aan deze keuze gebonden.

7. Wanneer Emrin een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet hij eerst de cursist schriftelijk vragen zich binnen 5 dagen uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat.

8. Op de klacht zal binnen drie maanden worden gereageerd. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer binnen deze vier weken hiervan op de hoogte gebracht, waarbij de reden wordt toegelicht en een indicatie zal worden gegeven wanneer men uitsluitsel kan verwachten.

9. De beslissing de geschillencommissie is een bindend advies. Eventuele adviezen worden door het Emrin snel afgehandeld.

Artikel 14

Naast dit algemene studiereglement kunnen voor bepaalde cursussen nog bijzondere (studie) voorwaarden en regelingen bestaan. Bij strijdigheid tussen het bijzondere studiereglement en het algemene reglement, gaat het bijzondere studiereglement voor.

Emrin congressen.

U kunt zich voor het seminar van uw keuze aanmelden door bijgaand inschrijfformulier ingevuld en ondertekend op te sturen naar Emrin congressen. Na ontvangst van uw inschrijfformulier en betaling van uw inschrijfgeld sturen wij u het toegangsbewijs. In het inschrijfgeld zijn begrepen: syllabus, certificaat van deelname, koffie, thee en evt. lunch. Binnen 14 dagen na inschrijving kunt u kosteloos annuleren. Annulering met restitutie van het inschrijfgeld minus administratiekosten (€ 10) is mogelijk tot 1 maand voorafgaande van het seminar. Bij inschrijving na 4 weken voor de aanvang van het seminar geldt een meerprijs van € 15). Indien u verhinderd bent kunt u een vervangende deelnemer sturen, dit gaarne wel van te voren melden bij Emrin congressen.